Kursplan för

Flodrestaurering
River Restoration

VVR170, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Valfri för: MWLU1, V4-vr, W4-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ges för studenter vid Internationella Mastersprogrammet Vattenresurser (WaterLU) och för studenter vid civilingenjörsprogrammen V och W med specialisering inom vattenområdet. Det finns två huvudsakliga syften med kursen. Det ena är att studenterna skaffar sig kunskaper och färdigheter om flodrestaurering. Det andra huvudsakliga syftet är att studenterna får praktiskt öva sina ämneskompetenser inom hydrologi, hydraulik och biologi i tillämpade projekt inom området och samtidigt lära sig samarbeta i team med experter med olika kompetenser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Eftersom denna kurs har en nära och tydlig koppling till begreppet Integrerad Vattenresurshantering (Integrated Water Resources Management) med dess betoning av ett brett angreppssätt i vattenresursfrågor så är innehållet relativt övergripande till sin karaktär. Speciella nerslag görs inom följande områden:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen består av två obligatoriska exkursioner, två betygsatta inlämningsuppgifter (projekt utförda i grupp), och en skriftlig sluttentamen. Bedömning av inlämningsuppgifter baseras både på form och innehåll i rapport, dessutom krävs godkänd muntlig presentation. Den skriftliga tentamen består av i huvudsak öppna frågor som ska besvaras utan hjälpmedel. Betyget utgörs av viktat medelvärde av de tre betygsatta momenten.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Hydrologi och hydraulik genom VVR111 och VVR120. Alternativt VVR145 Integrerad vattenresurshantering genom VVRF01.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 15 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Rolf Larsson, Rolf.Larsson@tvrl.lth.se
Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/
Övrig information: Kursen ges i samarbete med avdelningen Limnologi. Kursen schemalägges kvällstid.