Kursplan för

Design av väg- och gaturummet
Road and Street Design

VVBF30, 8 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYV2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Efter genomgången kurs ska studenten vara väl förtrogen med Kommunförbundets och Vägverkets riktlinjer TRAST och VGU. Studenten ska praktiskt kunna genomföra nätananlyser samt kunna fastställa dimensioneringsförutsättningar och genomföra analyser enligt VGU, detta gäller såväl tätort som landsbygdsmiljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förklara och använda grundläggande begrepp och dimensioneringsgrunderna som används i VGU och TRAST

Beskriva skillnaden och likheter mellan VGU och TRAST

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Tillämpa kunskaper i VGU och TRAST för utformning av korsningar.

· Använda ingående element i vägens längs- tvärriktning för detaljerad utformning av vägar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Förstå betydelsen av beröringspunkterna i en systematisk planering och genomförande av anläggningar i tätorter och på landsbygden och analysera information som används i och värdera reliabiliteten hos resultaten utifrån tillgänglig information.

Kursinnehåll

Innehållet omfattas generellt av de ingående delarna i VGU samt TRAST. Speciellt behandlas följande områden:

· Grundvärden, exempelvis vilka fordon, acceleration, retardation mm.

· Dimensioneringsförutsättningar, övergripande dimensioneringsförutsättningar av vårt vägnät.

· Val av tvärsektion i tätort, vilka byggklossar ingår i vertygslådan för att skapa ett attraktivt gaturum.

· Grundläggande geometriska elements uppbyggnad

· Korsningsutformning, hur utformar vi våra korsningar för att uppnå största möjliga

· trafiksäkerhet, miljöanpassning och samtidigt utrymme för långa fordon.

· GC-utformning, övergripande nätuppbyggnad samt detaljerad utformning av ingående element i vägens längs- tvärriktning.

Kursens afu-del består av en veckas praktik, studiebesök eller projektföreläsningar inom ett branschanknutet företag, myndighet eller förvaltning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker både i grupp och individuellt. Gruppexaminationen är baserad på skriftligt presentation av inlämningsuppgifter. Den individuella examinationen sker skriftligt i slutet av kursen med teori och räkneuppgifter. Godkänd afu.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Väg och järnvägsteknik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Kursansvarig: Sven Agardh, Sven.Agardh@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se