Kursplan för

Järnväg i ett europeiskt perspektiv
Railway in a European Perspective

VVB645, 4,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna grundläggande kunskaper om det omfattande arbete som pågår i Europa i syfte att förbättra järnvägens konkurrenskraft genom harmonisering av regelverk, tekniska infrastrukturlösningar mm.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna redogöra för EU:s regelverk på transportområdet och relatera detta till den svenska motsvarigheten

Kunna redogöra för standardiseringsarbetet inom järnvägssektorn och förstå betydelsen av standardisering

Kunna redogöra för de aktörer som är inblandade i standardiseringsarbetet och vilka roller de har samt identifiera aktörernas intressen.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna granska och analysera det tekniska standardiseringsarbete som pågår avseende TEN (Trans European Network) och redovisa resultatet i en rapport.

Kursinnehåll

Regler och organisation sammanfattas i ett projektarbete

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänd slutrapport.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTVA15 Transport och Samhälle.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Kursansvarig: Stellan Jönsson, stellan.jonsson@trafikverket.se
Kursansvarig: Anders Wretstrand, Anders.Wretstrand@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen ges vid Campus Helsingborg.