Kursplan för

Drift och underhåll av järnvägsanläggningar
Maintenance of Railway Constructions

VTVF70, 7 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att studenterna ska ha förståelse för järnvägsunderhållets betydelse för driftssäkerhet och kostnad.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen ingår följande moment:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTVA35, VTVF35, VTVF45.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTVF25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Kursansvarig: Ragnar Hedström, Järnvägsskolan, ragnar.hedstrom@trafikverket.se
Kursansvarig: Anders Wretstrand, Anders.Wretstrand@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen ges vid Järnvägsskolan i Ängelholm.