Kursplan för

Grundläggande statistik
Basic Statistics

VTVA30, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA2, IBYI2, IBYV2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten en grundläggande kunskapsbas inom statistik samt verktyg för att kunna formulera och analysera problem inom trafik- och byggområdena.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Ha kännedom om ett antal grundläggande fördelningar inom trafik- och byggområdet

Kunna beskriva vad det innebär att förkasta eller inte kunna förkasta en hypotes.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Utifrån en problembeskrivning kunna strukturera problemet och ställa upp relevanta hypoteser samt testa dem

Kunna implementera enklare regressionsmodeller

Kunna tillämpa Excel för att sammanställa, beskriva och analysera data

Kursinnehåll

Inom kursen används framför allt Microsoft Excel som verktyg för att bearbeta, analysera och presentera data.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt minicases.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMS601

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Thomas Jonsson, Thomas.Jonsson@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/