Kursplan för

Ingenjörsfärdigheter med CAD
Engineering Skills with CAD

VTVA10, 4 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge kunskaper och verktyg för beräkningar och presentationer av resultat som kan användas för att effektivisera lärandet i andra kurser och underlätta arbetet som ingenjör.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Datoranvändning

Kommunikations- och presentationsteknik

Informationsteknik och ritteknik

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av övningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Kursansvarig: Anfreas Persson, Andreas.Persson@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se