Kursplan för

Ljud i byggnad och samhälle
Sound in Building and Environment

VTAF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: V3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande kunskaper om ljud och dess effekt på människan med tillämpning på bullerproblem som uppstår i byggnad och samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med en introduktion till akustiken och en genomgång av olika aspekter av ljud:

Därefter följer en genomgång av buller från trafik.

Sedan fördjupningar inom byggnadsakustiken.

Kursen innehåller också ett avsnitt om mätmetodik inom akustiken, vilket behandlas i två laborationer.

Kursen innehåller en av följande tre alternativa inlämningsuppgifter bestående av en fältmätning tillsammans med en modellering som redovisas med en skriftlig rapport, samt eventuellt en muntlig framställning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen, godkänd projektuppgift som redovisas skriftligt och eventuellt muntligt, samt godkända laborationsrapporter. Kursen betygssätts sedan efter projektuppgiften och tentamensresultatet (3, 4 eller 5).

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys och FMA430 Flerdimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTA070

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Tekn lic Kristian Stålne, kristian.stalne@byggmek.lth.se
Kursansvarig: Delphine Bard, delphine.bard@acoustics.lth.se
Hemsida: http://www.akustik.lth.se/utbildning/kurser/