Kursplan för

Rättsekonomi
Law and Economics

VFTN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: L5-fr, L5-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att visa på hur ekonomiska krafter påverkat fastighetsrättens utformning, främst i Sverige, och att omvänt visa på vilka effekter fastighetsrättens utformning har på ekonomiska värden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna förklara centrala resultat inom rättsekonomisk forskning

kunna förklara hur marknadskrafter och lagstiftning samverkar

förstå och kunna förklara hur äganderätten och dess utformning påverkar människor

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna lösa givna problem med hjälp av rättsekonomisk metod

kunna utreda de ekonomiska konsekvenser av specifika fastighetsrättsliga regler

kunna analysera fastighetsrättens roll i samhällsekonomin

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna resonera runt förslag till förändringar och tillägg till fastighetsrättslig lagstiftning

kunna föreslå lämplig utformning av rättsregler gällande markens tillgänglighet och användning

Kursinnehåll

Kursen analyserar främst följande fastighetsrättsliga områden

allemansrätt

det kommunala plan- och bygglovsmonopolet

lantmäteriets monopol på fastighetsbildning

samhällets registerföring av fastigheter

expropriation

minerallagstiftning

Metoden är rättsekonomisk. Rättsekonomiska teorier och modeller studeras i teorin och tillämpas på uppräknade problemkomplex.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projekt. Viss obligatorisk undervisning kommer att förekomma.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 15 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se
Kursansvarig: Universitetslektor Åsa Hansson, asa.hansson@nek.lu.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se