Kursplan för

Fastighetsvärderingssystem
Real Estate Appraisal Systems

VFTN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen bidrar till en fördjupad kunskap i fastighetsvärdering jämfört med grundkursen. Kursen skall ge deltagarna den grund som behövs för att kritiskt värdera generell prisinformation inom fastighetsområdet. Den skall också ge grundläggande kunskaper för dem som i framtiden kommer att arbeta med upprättandet av dylika sammanställningar, t.ex. fastighetstaxering men även kommersiella massvärderingsverktyg. Kursen ska förbereda studenterna i rollen som fastighetsvärderare genom att studera förutsättningarna för fastighetsvärderarrollen. Kursen syftar också till att bredda studentens perspektiv på fastighetsvärdering genom att introducera ett antal olika perspektiv på ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen tar upp den efterfrågan som finns på massbehandlad prisinformation för fastigheter med inriktning på fastighetstaxering och på hur kreditinstitut och s. k. ratinginstitut som Moodys och Standard & Poor arbetar.

Kursen undersöker hur offentligt tillgänglig information kan användas för att uppnå högre precision i fastighetsvärderingen. Därifrån fortsätter den med studier i hur förädling av sådan information kan göras av privata företag.

Kursen tar också upp informationssammanställning av priser som inte förs i offentliga register och då framför allt bostadsrättsmarknaden.

I projektuppgifter kommer deltagarna att själva bygga värdeinformationssystem i liten skala.

Ett särskilt moment ägnas åt värdering av oexploaterad mark

Kursen innehåller moment som vidgar studentens perspektiv på fastighetsvärden och fastighetsutveckling genom att studera socioekonomiska processer relaterade till fastighetsanvändning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter och avslutande skriftlig tentamen, där tentamen avgör betyget.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 15 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: VFT043

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se
Övrig information: Undervisas på svenska