Kursplan för

Fastighetsteknik och fysisk planering
Real Estate and Physical Planning

VFTA01, 18 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper om tekniska, juridiska och planmässiga förutsättningar vid planering och förändring av markanvändning och fastighetsindelning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar två huvudområden:

I kursen ingår grundläggande begrepp som rör fysisk planering och fastighetsindelning. Olika åtgärders inverkan på fastigheter och sambandet mellan åtgärderna beskrivs. Kursen omfattar även metoder, praxis och utvecklingen inom planering och fastighetsområdet och beskriver markens betydelse för samhällsutvecklingen och behovet av ett bra system för redovisning och ägande av fastigheter. Både tätort och landsbygd behandlas. Kursen behandlar också jord- och skogsbruk samt kulturminne.

Det svenska fastighetsbeståndet och markens indelning i fastigheter behandlas. En historisk bakgrund ges till denna indelning, och utvecklingen till dagens nationella fastighetsregister.

Kursen innehåller två projekt/större uppgift – ett inom vardera av de två huvudområdena. Som hjälpmedel används dataprogram för bearbetning och presentation av geografisk information tillsammans med annan fastighetsrelaterad information. En fältövning för geodetisk mätning.

Inlärningsformer: litteraturstudier, föreläsningar, övningar, projekt, seminarier och fältövningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker dels i grupp genom två projekt/större uppgift dels individuellt genom två tentamina. För slutbetyg krävs godkända övningsuppgifter. Slutbetyget viktas utifrån resultat på delproven.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Fastighetsteknik.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Fysisk planering, plangenomförande och lämpliga fastigheter.
Kod: 0211. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Två godkända projekt. Delmomentet omfattar: Fysisk planering och lämpliga fastigheter
Kod: 0311. Benämning: Fastighetsteknik och fysisk planering.
Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VTVA01 Infrastrukturteknik och VTVA05 Hållbart byggande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFT085

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Klas Ernald Borges, Klas_Ernald.Borges@lantm.lth.se
Lärare: Per Björkeroth, per.bjorkeroth@arkitektur.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/
Övrig information: Närvaro på fältövningar och vissa övningar är obligatorisk. Användning av fastighetsregistret kan förekomma.