Kursplan för

Grundläggande avtals- och entreprenadrätt
Basic Agreement- and Contract Law

VFR601, 4,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI3, IBYV3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande information om de rättsregler- och den praxis som råder inom svensk avtals- och entreprenadrätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna redogöra för byggprocessen och de parter som ingår i densamma

Kunna redogöra för upphandlingsbestämmelserna, avtal, allmänna bestämmelser och lagen om offentlig upphandling

Kunna redogöra för olika upphandlingsbegrepp och entreprenadformer

Kunna tolka anbudets utformning och innehåll samt kunna analysera de viktigaste komponenterna i anbudet

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Utifrån givna förutsättningar kunna utforma och värdera förfrågningsunderlag och anbud

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänt projektarbete.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Kursansvarig: Stellan Jönsson, stellan.jonsson@trafikverket.se
Kursansvarig: Anders Wretstrand, Anders.Wretstrand@tft.lth.se
Hemsida: http://www.hbg.lth.se