Kursplan för

Fastighetsfinansiering
Real Estate Finance

VFR120, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fe, V5-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen behandlar kreditgivning och säkerheter vid exploatering av fast egendom. Den skall ge kunskaper och färdigheter utifrån såväl kredittagarens som kreditgivarens perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kunskaper om finansieringsfrågor är av allt större betydelse, allteftersom alternativa finansieringsformer växer fram. Denna kurs behandlar finansierings- och kreditfrågor i stort med särskild tonvikt på olika typer av fastighetskrediter och projektfinansieringar. Aktuella låneformer på finans- och fastighetsmarknaderna analyseras och jämförs. Kreditsäkerheter är nödvändiga i dessa sammanhang och med tanke på fastighetskreditens stora samhällsekonomiska betydelse har kursen en särskild inriktning på dessa.

Fastighetspant behandlas ingående men även alternativa säkerhetsformer – såsom företagsinteckning och borgen – tas upp under kursen.

Kreditinstitutens metoder för kreditbedömning tas upp.

Kreditmarknadens metoder för att anskaffa kapital – såsom obligationsutgivning och värdepapperisering – är en viktig del av kursen.

Projektarbetet innebär att en kreditansökan skall utarbetas i grupp. Bedömningen av ansökningarna är också en gruppuppgift.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Sammanläggning av poäng från projektarbete och från skriftlig tentamen avgör godkännande och betygsnivå.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 15 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Ulf Jensen, ulf.jensen@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se
Övrig information: Kursen ges på svenska.