Kursplan för

Introduktion till brand och risk
Introduction to Fire and Risk Engineering

VBRA05, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att studenterna skall få en bred och översiktlig kunskap inom brandteknik och riskhantering. Kursen syftar också till att ge kursdeltagarna kunskaper i kommunikations- och påverkansprocessens natur samt att träna dem i att tillämpa dessa kunskaper i olika sammanhang. Detta syftar till att ge studenterna insikter i och erfarenheter av muntlig framställning med tonvikt på interpersonell kommunikation, konsten att övertyga, föredrag/undervisningsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är indelad i sex moment:

 

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examination sker med tre inlämningsuppgifter (fördjupningsuppgift) som skall redovisas skriftligt och/eller muntligt samt en laborationsrapport. Samtliga inlämningsuppgifter måste vara godkända för att studenten skall få godkänt på kursen. Dessutom krävs obligatorisk närvaro på samtliga seminarier, laborationer samt på praktikdagen på MSB:s skola i Revinge.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBR150, VBR162, VBRA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.