Kursplan för

Betong i livscykelperspektiv
Concrete in a Life-cycle Perspective

VBMN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-at, V4-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Betong är vårt mest använda byggnadsmaterial och av betongkonstruktioner krävs god funktion under lång tid utan större underhållsinsatser. God resurshushållning kräver därför materialval och konstruktionsutformning med hänsyn till byggnadsverkets hela livscykel.

Kursen skall ge studenten fördjupad förståelse för hur betongs egenskaper och funktion beror på materialets sammansättning och behandling under byggtiden samt varför och hur funktionen förändras under hela brukstiden. Kursen skall ge studenten förmåga att formulera funktionskrav på betong, välja delmaterial och betongsammansättning och förutsäga materialets funktionssätt under dess livslängd, i skilda tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· väl känna till och förstå grundläggande fenomen i färsk, hårdnande och hårdnad betong

· förstå en betongs verkningssätt under produktion och vid normal användning i olika miljöer och under hela livslängden

· kunna sätta in betongens olika miljökonsekvenser i ett större perspektiv

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· ha förmåga att välja betongmaterial och konstruktionslösning i ett helhetsperspektiv samt att bedöma tillståndet hos befintliga konstruktioner.

· dels kunna använda kunskaperna i avancerade tillämpningar och dels kunna generalisera dem till helt nya tillämpningar inom husbyggnad och anläggningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha fått en klar bild av hur funktionskrav på betong kan formuleras och hur de kan uppfyllas genom val av materialsammansättning, produktionsteknik och underhållsinsatser, i ett långsiktigt perspektiv.

Kursinnehåll

 Ett centralt område utgörs av tidsberoende verkningssätt och förändringsprocesser hos betong och betongkonstruktioner under produktion och vid normal användning i olika miljöer. Där behandlas bland annat effekter av miljöpåverkan, rörelsebehov och tvång, sprickbildning och sprickriskbedömningar. Vidare belyses hur betongmaterial kan väljas och sammansättas för att tillmötesgå en given kravspecifikation.

I grupper om 2-3 studenter gjuts unika betonger vars egenskaper studeras vad gäller bla temperaturutveckling, hållfasthet, självuttorkning och kloridinträngning. Laborationen redovisas både skriftligt och munligt.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen, godkänd laboration inkluderande skriftlig och muntlig redovisning samt ett godkänt skriftligt referat av en vetenskaplig artikel.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Skriftlig examination.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig examenination
Kod: 0213. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laboration

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VBMF05 Byggmaterialvetenskap och VBK013 Konstruktionsteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Betyg på VBM012 Byggnadsmaterial.
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: VBM031

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lektor Katja Fridh, katja.fridh@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se