Kursplan för

Fuktsäkerhet i byggprocessen
Moisture Safety in the Building Process

VBMN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: V5-hb
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att förbereda den blivande civilingenjören för att medverka i byggprocessens olika delar för att säkerställa att man uppnår den grad av fuktsäkerhet som krävs.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

känna till regler och krav som gäller för fuktsäkerhet i byggprocessen.

kunna kommunicera fuktsäkerhet med vedertagna begrepp.

känna till hjälpmedel i form av checklistor, dokumentmallar samt beräkningsprogram.

förstå hur arbetet med fuktsäkerhet kan utföras systematiskt i byggprocessens olika skeden.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna identifiera och analysera fuktsäkerhetsrisker i olika skeden av byggprocessen.

kunna upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning i projekteringsskedet samt en fuktplan i produktionsskedet.

kunna utföra en ritningsgranskning på färdiga projekteringshandlingar.

kunna göra en fuktrond på byggarbetsplats.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha fått ett ifrågasättande inställning till vedertagna lösningar som projekteras erfarenhetsmässigt. Samt ett stort behov av systematiskt fuktsäkerhetsarbete i byggprocessen.

Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar om generell metodik för systematiskt fuktsäkerhetsarbete samt fördjupade avsnitt om metoder för olika delar av byggprocessen. Gästföreläsningar av praktiskt verksamma ingenjörer ger exempel på förekommande problemställningar samt hur de hanteras i fält. Grupparbeten att självständigt fuktsäkerhetsgranska projekteringshandlingar. Upprättande av fuktsäkerhetsbeskrivning samt fuktplan för ett byggprojekt.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: 80 % närvaro vid alla kurstillfällen samt godkänt projektarbete.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 32
Urvalskriterier: Antalet poäng kvar till examen
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Peter Johansson, peter.johansson@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se