Kursplan för

Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning
Energy, Air Movements and Moisture at Rebuilding and Administration

VBFN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-hb, V4-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge fördjupad kunskap om energi-, fukt-, kvalitets- och miljöfrågor hos befintliga byggnader, dess delar och system under förvaltningsskedet, samt vid projektering och produktion vid ombyggnader så att de på lång sikt ska var beständiga mot fukt, ha låga driftkostnader och ett gott inomhusklimat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Mäta olika inneklimatparametrar, identifiera problem och föreslå åtgärder inklusive eventuella injusteringar.

Genomföra energianalys och föreslå energieffektiviseringsåtgärder.

Inventera och identifiera miljöstörande ämnen i byggnader och installationer.

Tolka bygg- och VVS-handlingar samt identifiera eventuella brister i fuktskyddet och föreslå energieffektiviserande åtgärder.

Beskriva byggnads- och installationstekniken i äldre byggnader.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värdera möjligheter och begränsningar med självdragsventilation.

Tillämpa olika mätmetoder och bedöma deras tillförlitlighet.

Utifrån mätresultat, besiktningar och granskning av tillgängliga handlingar utforma underhållsplaner och föreslå åtgärder för förbättrad inomhusmiljö.

Förmåga att generalisera inhämtad kunskap på andra projekt.

Beräkna och bedöma inverkan av tvådimensionella köldbryggor.

Visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper. Visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med andra grupper redogöra för och diskutera sina resultat och slutsatser.

Kunna beräkna luftströmning och tryckförhållande inom en byggnad och genom byggnadsdelar och dess samverkan med ventilationssystem samt förstå konsekvenser av luftläckage.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Värdera lämpligheten och tillförlitligheten för olika mätmetoder.

Ha förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens.

Kursinnehåll

Upprätta dokument för åtgärder och kontrollplaner för fuktskydd och miljöledning i alla skeden av byggprocessen.

Informera om nya nationella och internationella regelverk om byggnader. Analysera och belysa vilka konsekvenser dessa leder till.

Olika metoder för att analysera ny och befintlig bebyggelse avseende byggteknik, inneklimat, fuktsäkerhet och installationssystem för att rätt prioritera mellan olika ROT- och energibesparande åtgärder.

Uppföljning av driftstatistik för en byggnads energianvändning i syfte att erhålla god energihushållning.

Analysera fuktsäkerhet, energianvändning och inomhusmiljö.

Byggnadsteknik i äldre hus.

Ritningstolkning av äldre och nyare A-, K- samt VVS-ritningar.

Allmän miljökunskap avseende miljöfarliga bygg- och inredningsmaterial och metoder för inventering och hantering.

Mögel och röta i byggnader.

Kvalitetssäkring i byggprocessen.

Ombyggnad av våtrum inklusive stambyten.

Energisystem, injustering och byggnadsautomation.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningstillfällena. Godkänd skriftlig tentamen. Tentamen kommer att innehålla frågor från föreläsningarna. För godkänt på kursen krävs även att projektuppgifter, laborationer och datorövningar är godkända. Kvaliteten på projektuppgifterna påverkar slutbetyget.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0213. Benämning: Projektuppgift.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig projektuppgift

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VBFF01 Energieffektivitet och innemiljö.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 15 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: VBF045

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Birgitta Nordquist, Birgitta.Nordquist@hvac.lth.se
Kursansvarig: Lars-Erik Harderup, lars-erik.harderup@byggtek.lth.se
Lärare: Kaisa Svennberg,
Hemsida: http://www.hvac.lth.se