Kursplan för

Energieffektivitet och innemiljö
Energy Efficiency and Indoor Environment

VBFF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-hb, V4-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Ge studenten en helhetssyn av hur en byggnad fungerar som ett klimatsystem och ge övergripande tekniska kunskaper för att kunna skapa eller bedöma en byggnad beträffande energianvändning, fuktbeständighet, komfort och sund inomhusmiljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förstå hur en byggnad fungerar som ett klimatsystem.

Beskriva och förklara hur man utformar rumssystem för klimatisering och ventilation så att ställda funktionskrav uppfylls.

Identifiera och analysera ingående poster i en energibalans.

Kvantitativt kunna bedöma fuktskyddet för en byggnad.

Förklara hur komponenterna i en fuktbalans påverkar fuktsäkerheten för byggnaden och dess byggnadsdelar.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Tillämpa befintliga datorprogram för beräkning av energibalans och köldbryggor.

Tillämpa befintliga datorprogram för bestämning av luftbehov, ventilationsdon samt fuktskydd av platta på mark.

Utforma byggnadsdelar och sätta samman dem till en fungerande byggnad beträffande energianvändning, fuktbeständighet, komfort och sund inomhusmiljö.

Utforma och dimensionera ventilationsystem samt lösa samordningen med stomme och klimatskal.

Kursinnehåll

Byggnadsfysikaliskt: utformning av byggnadsdelar, anslutningar, genomföringar och andra detaljer för att skapa fuktsäkra och energieffektiva hus. Information om metodik för fuktsäkerhetsprojektering, kritiska fukttillstånd och sunda hus.

Installationstekniskt: genomgång av krav på tekniska lösningar i en byggnad, möjligheter och begränsningar med kombinationer av värmesystem, luftbehandlingssystem och komfortkylsystem, samordning av system med planlösning och konstruktion.

Som klimatsystem: grundläggande kunskap om krav på termisk klimat och luftkvalitet. Stationära energi-, luft- och fuktbalanser upprättas varvid stor vikt läggs vid att förstå vilka poster som har betydelse i dessa.

Projektuppgiften är ett centralt moment i kursen där kopplingen mellan klimatskal, installationer, materialval, inneklimatteknik, stomsystem och ekonomi, behandlas.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av en teoridel och en beräkningsdel. För godkänt på kursen krävs även att projektuppgift och datorövningar är godkända. Väl genomförd projektuppgift kan höja slutbetyget.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med en teoretisk del och en beräkningsdel. Delmomentet omfattar: Hela kursen.
Kod: 0210. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation av projektuppgift. Godkända datorövningar.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VBFA01 Husbyggnads- och installationsteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBF055

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Birgitta Nordquist, Birgitta.Nordquist@hvac.lth.se
Kursansvarig: Lars-Erik Harderup, lars-erik.harderup@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.hvac.lth.se
Övrig information: Ett tillämpningsprojekt i form av en flervåningsbyggnad används inom inriktningen, eftersom detta ger en förståelse för helheten och kopplingen till andra discipliner.