Kursplan för

Byggnadsfysik
Building Physics

VBF605, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Efter genomförd kurs ska studenten

ha översiktliga kunskaper om en byggnads konstruktiva utformning

ha elementära kunskaper om olika byggnadskomponenter och hur dessa sammanfogas till en sund och energisnål byggnad

ha grundläggande kunskaper om värme- och fukttransport i en byggnad

kunna identifiera och lösa olika byggnadsfysikaliska problem

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förstå hur man kombinerar byggnadsmaterial till en fungerande byggnadsdel ur värme- och fuktsynpunkt.

Identifiera ingående poster i en energibalans.

Kvantitativt kunna bedöma fuktskyddet för en byggnad.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Utforma byggnadsdelar till ett enfamiljshus och sätta samman dem till en fungerande byggnad beträffande energianvändning och fuktbeständighet.

Tillämpa befintlig kunskap i CAD.

Tillämpa kunskap från VBF630 för att skapa en byggnad som uppfyller delkrav i byggnormen beträffande energibehov.

Färdigheter i att använda teorier rörande fukttransport genom byggnadsdelar. Förmåga att välja lämpliga värden på randvillkor och materialdata. Kvantitativt kunna värdera byggnadsdelar och enkla byggnader ur fuktsynpunkt.

Kursinnehåll

Fysikaliska grunder av värme- och fukttransport genom material och byggnadsdelar. Beräkning av fukt- och temperaturtillstånd i konstruktioner för att skapa fuktsäkra och energieffektiva hus. Byggnadsfysikalisk dimensionering av tak, grunder och ytterväggar. Information om metodik för fuktsäkerhetsprojektering, kritiska fukttillstånd och sunda hus.

Stationära energi- och fuktbalanser upprättas för att lära sig vilka poster som ingår.

Ett centralt moment i kursen är projektuppgiften, där kopplingen mellan klimatskal, materialval, stomsystem och stomkomplettering behandlas. Detta utmynnar i enkla bygghandlingar med tillhörande CAD-ritningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av en teoridel och en beräkningsdel med minimipoäng för respektive del. För godkänt på kursen krävs även att projektuppgiften är godkänd. Väl genomförd projektuppgift kan höja slutbetyget med ett halvt steg.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Korrekt beskriven och ritade byggnadsdelar till en småhus. Delmomentet omfattar: 5st inlämningar av olika byggnadsdelar inklusiv u-värdesberäkning, grund, vägg, tak, och sektion av väggen.
Kod: 0211. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: En tenta med två delar, en teori del och en beräknings del. Delmomentet omfattar: En tenta med två delar, en teori del och en beräknings del.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VBF630 Husbyggnadsteknik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Petter Wallentén, petter.wallenten@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.byfy.lth.se
Övrig information: Projektuppgiften löper som en röd tråd genom kurserna VBM611, VBF605 och ABK606. Engelska kan förekomma under kursen.