Kursplan för

Bygginnovationssystem
Construction Innovation Systems

VBEN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: V5-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en förståelse för olika byggproduktionssystem och deras uppkomst och hur byggproduktionssystem kan utvecklas och implementeras. Detta görs genom att skapa en förståelse för den historiska utvecklingen av byggproduktionssystem, för den kontext som byggsektorn har och för innovationsprocessen och hur den kan hanteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar, övningar, och ett projektarbete. Föreläsningarna innehåller bl. a genomgångar inför övningarna och kommentarer till genomförda övningsuppgifter. Vissa moment såväl muntliga som skriftliga kan komma att vara på engelska. Under hela kursen arbetar studenterna i grupper. Övningsuppgifterna skall redovisas skriftligt. Under kursens gång för studenterna individuell dagbok. En skriftlig och muntlig rapport som beskriver en utvecklings och implementeringsstrategi för ett nytt eller förbättrat byggproduktionssystem skall göras.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Betyget baseras på slutrapport.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kristian Widén, kristian.widen@construction.lth.se
Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/