Kursplan för

Projektering och design – Projektarbete i byggprocessen
Planning and Design – Project Study

VBE685, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med ett perspektiv på de olika konsulternas uppdrag, behandlar kursen olika delar av byggprojekteringen varav stor vikt läggs på bärighet, värmeisolering och fuktskydd, ljudisolering, brandskydd, installationer samt materialval.

I kursen behandlas viktiga ämnesområden för projekteringsarbetet som: konstruktionsteknik, byggnadsfysik/byggnadsteknik, installationsteknik, byggnadstekniskt brandskydd, akustik samt uppställningsritningar (A). Kurserna utgör också stöd för arbete med tekniska val i projekteringen.

Den pedagogiska idén och det övergripande målet för kurserna inom Projektarbete i byggprocessen är att ge studenten insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor genom att studenterna arbetar med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt byggprojekt i regionen. Genom att arbetet genomförs med hjälp av olika typer av myndighets- och näringslivskontakter samtidigt som studenten handleds genom hela byggprocessen och får själv arbeta med några av de olika arbetsmoment som förekommer från idéskiss till färdig produktion ges studenterna kunskap om hur arbete utförs i praktisk verksamhet. Gästföreläsningar och externt verksamma handledare deltar i projektarbetet.

Föreläsningar, övningar samt undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet och berör de ingående delarna generellt. Stor vikt läggs även på integrering av bildandet av en helhetssyn på de ingående delarna. Kursen behandlar även normer och bestämmelser knutna till de ingående delarna.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, betygsatta seminarier och betygsatt projektarbete. Samtliga inlämningsuppgifter, seminarier och projektarbete skall vara godkända för erhållande av slutbetyg.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Husbyggnadsteknik, BIM-modellering och visualisering, Strukturmekanik, Materiallära, Byggnadsfysik, Installationsteknik, Byggnadskonstruktion, Geokonstruktion, Geomatik, Miljövetenskap, Byggteknik med arkitektur, Byggprocessen med företagsekonomi.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Robertson, Anders.Robertson@hbg.lth.se
Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen läses parallellt med VBE675 Ledning - Projektarbete i byggprocessen.