Kursplan för

Projektledarskap, fortsättningskurs
Project Leadership, Advanced Course

TMAN30, 7 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-23

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: TM5-TEMA
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten fördjupad kunskap om och färdighet i att leda olika typer av teknologirelaterade projekt, samt utveckla eget och andras medarbetarskap. Detta baserat på erfarenhetsbaserade insikter från projektgenomförande i industrin. Syftet är att visa dels på olika tekniker och modeller, dels på de psykologiska och sociala aspekterna vid projektgenomförandet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

diskutera och förklara avancerade begrepp och aspekter av projektledarskap/arbete såsom multi-projekt och ledarskap i olika sammanhang.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

identifiera och välja, i samråd med värdorganisation, aktuellt och nödvändigt område/aspekt och genomföra ett förbättringsprojekt utifrån detta.

redovisa skriftligt och muntligt till värdorganisation realiserad process och uppnådda resultat av fullföljt projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

presentera, i grupp, vid en för kursen genomförd mässa, resultaten av projektarbete samt insikter kring grupparbete och ledarskap.

analysera och utvärdera av studenterna själva uppsatta lärandemål utifrån teori inom projektledarskap/arbete och ledarskap

i grupp självvärdera gruppens utveckling baserat på av gruppen uppsatta kriterier

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i praktiken. Vidare kommer att behandlas de psykologiska och sociala hinder som kan uppstå vid projektgenomförandet och hur dessa kan hanteras. Speciellt studeras hur en konstruktiv och kreativ projektsituation kan utvecklas i praktiken.

För att betona den praktiska inriktningen på kursen kommer den i huvudsak att bygga på ”live cases”. Detta innebär att studenten skall arbeta med konkreta, praktiska, tekniska problem i projektform inom företag och organisationer. Redovisning kommer att ske både muntligt och skriftligt (både gruppvisa och enskilda rapporter). Som stöd för arbetet genomförs också gemensamma teoretiska pass. I kursen ingår avsnitt, där studenten tränas i ”team building”.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: I grupp: projektplan, statusrapporter, projektredovisning, analys av grupprocess. Individuellt: lärjournaler (månadsvis), uppsats om projektledarskap.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TMA037

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Fredrik Nilsson, fredrik.nilsson@plog.lth.se
Kursansvarig: Gudbjörg Erlingsdottir,
Hemsida: http://www.tm.lu.se
Övrig information: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen. Kursen kan endast genomföras som grupparbete. Gruppindelningen bestäms av utbildningsledarna för utbildningen.