Kursplan för

Teamwork och ledarskap 2
Teamwork and Leadership 2

TMAN20, 3 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-23

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: TM5-TEMA
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att utveckla och träna studenternas förmåga att arbeta i team och leda andra människor. Vidare är syftet att motivera studenterna till personlig utveckling. Detta innefattar förståelsen för ett livslångt lärande, ett situationsanpassat lärande och ett lärande under eget ansvar. Kursen baseras på erfarenhetsbaserad inlärning och färdighetsutveckling samt självstudier. Den pedagogiska grundidén för detta är att teamwork och ledarskap i mycket hög grad är en fråga om tyst kunskap, intuition och färdighet snarare än formell, teoretisk kunskap.

En förutsättning för kursen är studenternas vilja till personlig utveckling och aktiva deltagande i kursens olika moment. Det förutsätts också att studenterna tar ansvar för såväl eget som andras lärande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- ha god kunskap om teorier kring ledarskap och teamwork

- kunna individuellt ta ställning till sitt personliga ledarskap och sitt personliga teamdeltagande.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Visa en ökad förmåga till reflektion kring eget handlande i team- och ledarskapssituationer

Visa en ökad vilja och förmåga att ge och ta återkopplingVisa en ökad förmåga till personlig utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa ett ökat ansvartagande för eget och andras behov av utveckling och återkoppling i team- och ledarskapsituationer

Kursinnehåll

I kursen behandlas teamträning, kommunikation, att lyssna som ledare och att tala som ledare, presentation och retorik samt självkännedom i ett managementperspektiv. Kursen är inspirerad av problembaserad och upplevelsebaserad inlärning. Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar reflektioner kring hela kursens innehåll och vad detta har för implikationer för deltagarens ledarskapssyn.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar på reflektioner kring kursens innehåll och vad detta ha för implikationer för deltagarnas ledarskapssyn.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Del 1.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar på reflektioner kring kursens innehåll och vad detta ha för implikationer för deltagarnas ledarskapssyn.
Kod: 0212. Benämning: Del 2.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar på reflektioner kring kursens innehåll och vad detta ha för implikationer för deltagarnas ledarskapssyn.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: TMAN15 Teamwork & ledarskap
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TMA043

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Stein Kleppestö, stein.kleppesto@fek.lu.se
Övrig information: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen.