Kursplan för

Biologiska system
Biological Systems

TEK292, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper i biologiskt modelleringstänkande, både inom biologiska system, men också om biologiskt inspirerade modelleringstekniker i andra sammanhang. Den ska ge insikt och träning i modellering av biologiska system från genetisk till global nivå.

Ett ytterligare syfte är att ge erfarenhet i att kommunicera med biologer som saknar teknisk bakgrund.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Temata:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Inlämnade projektarbeten.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: TEK290 Biologisk översiktskurs, FMA450 System och transformer, FRT010 Reglerteknik AK eller motsvarande kurser.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 15 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Brodin, Anders.Brodin@teorekol.lu.se
Hemsida: http://www.lu.se/biologiska-system-tek292