Kursplan för

Biokemi
Biochemistry

TEK287, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: N4-nbm
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Läskursen täcker cellens uppbyggnad, nukleinsyrors struktur och funktion, proteiners och membraners struktur och funktion, enzymkatalys, cellens metabolism och dess reglering, bioinformatik och proteomik, och cellbiologiska metoder. Kursen innefattar dessutom en omfattande datorlaboration i bioinformatik samt en flerdagarslaboration.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig tentamen. Deltagande i laborationer och vissa gruppövningar, och därmed integrerad annan undervisning, är obligatoriskt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 20
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen.
Kursen överlappar följande kurser: MOB102

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Cecilia Emanuelsson, Cecilia.Emanuelsson@biochemistry.lu.se
Hemsida: http://mittkursbibl.lub.lu.se/open/open_view.cgi?unit=*&course=2171
Övrig information: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte nödvändigtvis läsperiodsindelningen. Undervisningen utgörs av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.