Kursplan för

Teknikstödd kommunikation
Technology Supported Communication

TEK280, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, C4-da, D4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge förståelse för möjligheter och begränsningar som uppstår i kommunikationen där en ny teknik används.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

1. Mänsklig kommunikation, face-to-face. Kursen tar avstamp i hur vi kommunicerar ansikte mot ansikte: hur vi förmedlar vårt budskap, hur vi kommunicerar multimodalt (med språk, gester, blickriktning), hur vi skapar förståelse, hur vi handskas med förväntningar, hur vi förebygger missförstånd. Målet med dessa moment är att lyfta fram medvetenheten om de möjligheter och problem som kan uppstå när vi talar ansikte mot ansikte. Form: Föreläsningar, övningar, laborationer, självstudium.

2. Teknikstödd kommunikation. Kursen fortsätter med att fokusera på specifika typer av teknikstödd kommunikation. I dessa moment utforskas följande frågor: Vilka möjligheter och begränsningar dyker upp i samband med teknikanvändning? Hur kompenserar vi för den sociala kommunikationsbiten (hövlighet, humor, ironi)? Hur skiljer sig teknikstödd kommunikation från face-to-face kommunikation? Målet är att peka dels på de möjligheter som den nya tekniken erbjuder, dels på de problem och kommunikationsbrister som kan uppstå när tekniken är inblandad. Form: Föreläsning, övningar, enskilda empiriska studier, fält- och labbövningar, videoinspelningar, datatranskriptioner, gruppdiskussioner.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Muntlig redovisning och skriftlig (hem)tentamen. För slutbetyg fordras även godkända övningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: TEK210 Kognition.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 8 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jana Holsanova, Kognitionsforskning, Jana.Holsanova@lucs.lu.se
Hemsida: http://www.lucs.lu.se/