Kursplan för

Kvantitativ humanfysiologi
Quantitative Human Physiology

TEK171, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: E5, E5-mt, F4, F4-mt, F4-bm, Pi4, Pi4-bm
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftligt och/eller muntligt prov omfattande teori och problem. Godkända inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: TEK290 Biologisk översiktskurs.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Arheden, hakan.arheden@med.lu.se
Kursansvarig: Einar Heiberg, einar@heiberg.se
Hemsida: http://www.med.lu.se/klinvetlund/klinisk_fysiologi/grundutbildning/kvantitativ_humanfysiologi