Kursplan för

Människans fysiologi
Human Physiology

TEK015, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BME2, N2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

förstå och kunna redogöra för

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

känna till och vara förtrogen med

Kursinnehåll

Människokroppen studeras från funktionell utgångspunkt. Allmänna principer för organs och vävnaders uppbyggnad och funktion samt generella styrmekanismer behandlas. För varje studerat organsystem belyses integrerat hur det är uppbyggt, hur det fungerar och hur det styres.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Undervisning ges i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och laborationer. Deltagande i laborationer och därmed integrerad undervisning är obligatoriskt.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOKA01 Allmän och oorganisk kemi, KOKA05 Organisk kemi och TEK295 Cellens biologi.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Carin Jarl-Sunesson, Carin.Jarl-Sunesson@biol.lu.se
Hemsida: http://www.cob.lu.se/kurser/TEK015/