Kursplan för

Tekniskt basår (Helsingborg)
Pre-University Course in Technical Sciences

TBÅ040, 60 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: TB1-HELS
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Målet med utbildningen är att komplettera en gymnasieutbildning med de förkunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier vid LTHs högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och brandingenjörsprogram.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Kursinnehåll

OBLIGATORISKA KURSER

Matematik CD
Föreläsningar 92 h, övningar 70 h, självstudier 270 h

 

Fysik AB
Föreläsningar 132 h, övningar 88 h, laborationer 20 h, självstudier 300 h

Efter genomgången kurs skall studenten kunna definiera och förklara införda begrepp och storheter, redogöra för och i beräkningar utnyttja sambanden mellan dessa samt känna till fysikens modeller inom nedan beskrivna kunskapsområden:

 

Kemi A
Föreläsningar 56 h, övningar 34 h, laborationer 16 h, självstudier 200 h

 

Teknisk orienteringskurs
Föreläsningar 24 h, studiebesök 8 h, självstudier 30 h

 

.......................................................................................................................................................................

TILLVALSKURSER
Matematik E

Föreläsningar 32 h, övningar 28 h, självstudier 100 h

 

Kemi B
Föreläsningar 56 h, övningar 28 h, laborationer 20 h, självstudier 200 h

 

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina: Matematik CD, Matematik E, Fysik AB, Kemi A samt Kemi B. För deltagande i tentamina krävs godkända laborationer inom respektive delkurs. Laborationer (obligatoriska): Fysik AB, Kemi A samt Kemi B. Teknisk orienteringskurs: Obligatorisk närvaro (minimum 80%).

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Matematik CD, del C.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0208. Benämning: Matematik CD, del D.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0308. Benämning: Teknisk orienteringskurs.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0408. Benämning: Matematik E.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0508. Benämning: Fysik AB, del 1.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0608. Benämning: Fysik AB, del 1 laboration.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0708. Benämning: Fysik AB, del 2.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0808. Benämning: Fysik AB, del 2 laboration.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0908. Benämning: Fysik AB, del 3.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 1008. Benämning: Fysik AB, del 3 laboration.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 1108. Benämning: Kemi A.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 1208. Benämning: Kemi A, laboration.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 1308. Benämning: Kemi B.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 1408. Benämning: Tekniskt basår.
Antal högskolepoäng: 60. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Linder, hakan.linder@hbg.lth.se
Hemsida: http://www.hbg.lth.se/utbildningsservice/studentbasar/
Övrig information: Godkänt basår ger garantiplats på LTHs högskoleingenjörsutbildningar (Hbg) under förutsättning att man sökt via studera.nu senast 15 april 2013 och är godkänd på basåret senast 15 juni 2013. Godkänt basår och godkänt betyg i Ma E ger behörighet att söka LTHs civilingenjörsutbildningar och brandingenjörsutbildning. Antalet platser på Kemi B: 40 st. Platserna går i första hand till dem som är godkända på samtliga ordinarie tre tentor i december. Behövs rangordning, sker denna utifrån de godkända tentamensresultaten i Ke A (i december). Eventuellt överblivna platser fördelas på motsvarande sätt efter omtentorna i januari.