Kursplan för

Projekt - formula student
Project - Formula Student

MVKN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4, M4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om, och erfarenheter av, praktiskt tillämpat ingenjörsarbete och prototypframtagning i grupp. Kursen utgår ifrån framtagning och tillverkning av ett komplett helbilskoncept till en liten formelbil, där hela processen från framtagning av koncept, konstruktion, tillverkning, montering, testning och slutlig användning kommer att ingå. Studenterna skall genom kursen få färdighet i att tillämpa kunskaper från tidigare kurser inom mekanik, hållfasthetslära, konstruktionsteknik, tillverkningsmetoder och förbränningsmotorer. Kunskaper från kurser i ekonomi och projektledning är också väsentliga i projektet. Nyckelord för denna kurs är systemtänkande, kommunikation och teamwork.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

En praktisk/experimentell eller teoretisk/numerisk/analytisk studie av det område i projekt Formula Student, som studenten önskar fördjupa sina kunskaper inom. Kursen kan vara en förstudie till ett examensarbete eller en fördjupning inom ett valt område relaterat till en reguljär kurs eller examensarbete.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig projektrapport. Muntlig redovisning. Om studenten vill och har möjlighet att deltaga sker slutredovisningen av det totala projektet i form av en internationell tävling mot andra universitet i Europa.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: 150 avklarade högskolepoäng inom basblocket på resp civilingenjörsutbildning.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof Bengt Johansson, bengt.johansson@energy.lth.se
Kursansvarig: Univ adj Krister Olsson, Krister.Olsson@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se
Övrig information: Kursen bedrivs i form av projekt med konsultationer och handledning.