Kursplan för

Kraftverksteknik
Power Plant Technology

MVKF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-en, W4-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att tillämpa tidigare förvärvade kunskaper i termodynamik på verklighetsnära uppgifter inom kraftverksteknik. Att förstå funktionssättet och kunna dimensionera komponenter till termiska kraftverk. Kursen ger färdighet i att använda olika verktyg och hjälpmedel för analys av komponenter och system för el och värmeproduktion.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Förbränningsprocess och dimensionering av pannor.

Matarvattenförvärmning och värmeväxlardimensionering.

Förluster och verkningsgradsbegrepp.

Fördjupande komponentstudier om pannor, värmeväxlare och systemstudier.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker både individuellt och i grupp. För att erhålla rätten att deltaga i skriftlig tentamen måste alla obligatoriska moment, d v s inlämningsuppgifter, vara godkända.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MVK170

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Marcus Thern, marcus.thern@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se
Övrig information: Kursen innehåller föreläsningar och övningar.