Kursplan för

Avancerad förbränningsmotorteknik
Advanced Combustion Engine Technology

MVK106, 6 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-fo
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse för hur en modern förbränningsmotor är uppbyggd och vilka mera avancerade koncept som finns.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt redogöra för hur masskrafter och gaskrafter ger upphov till vibrationer i en förbränningsmotor samt hur man med hjälp av flera cylindrar och/eller balansaxlar kan reducera dessa

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Under föreläsningarna beskrivs hur man kan extrahera information om förbränningen ur tryckförloppet i cylindern. Motorns mekaniska uppbyggnad behandlas. Hur flercylindriga motorer skall balanseras och motorns momentvariationer under cykeln beskrivs med några exempel. Stor vikt läggs på beskrivningen av motorns gasväxlingssystem. Antal och placeringen av ventiler diskuteras och variabla ventiltider, VVT, beskrivs i viss detalj. Tvåtaktsmotorns gasväxling samt överladdning av motorer diskuteras också. Ottomotorns bränsle- och tändsystem förklaras. Speciell vikt vid direktinsprutning av bränslet ges då mycket utveckling har lagts på dessa komponenter de senaste åren. Nya typer av förbränningsmotorer såsom HCCI och PPC, som kan sägas vara en blandning av otto- och dieselmotorerna förklaras ingående. Mättekniker för analys av motorer såväl som reglerteknik för styrning av motorer avhandlas. Hybrida fordonssystem beskrivs liksom Waste Heat Recovery. Slutligen ges en överblick i hur motorer modelleras i utvecklingsarbete.

Laboration kommer att genomföras där PPC förbränning analyseras. Datorlaborationer kommer också genomföras med syfte att lära sig identifiera motorkomponenter samt att köra motorer virtuellt.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med skalan underkänt, 3, 4, 5 normalt motsvarande 40, 60 och 80 % av maximal poäng. För att äga rätt att delta i tentamina skall samtliga obligatoriska laborationer ha redovisats och godkänts skriftligt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MVK105

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dr Martin Tunér, Martin.Tuner@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se