Kursplan för

Livsmedels- och förpackningsinnovation, projekt
Senior Project in Food and Packaging Innovation

MTTN50, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsprodukt- och förpackningsutveckling.
Obligatorisk för: MFIPDES2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten praktisk erfarenhet i projekt arbete inom livsmedels- och förpackningsinnovation, samt grundläggande förståelse och erfarenheter i internationellt projektarbete. Studenterna ska också få förståelse för konceptet integrerad produkt och förpackningsutveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Definiera konsumentmålgruppen för produkten hur de använder produkten, och förväntade försäljningsvolymer
• Förklara hur projektledning och projektarbete sköts i internationella team
• Beskriva och praktisera utvecklingsprocessen för förpackningsinnovation och design
• Beskriva innebörden av integrerad produkt och förpackningsutveckling och implementera i praktiken
• Förklara och diskuterarelationen mellan förpackningsmaterial och livsmedel

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• identifiera produkt-, marknads-, användar-,logistik- och miljökrav som gäller förpackningssystemet, för givet livsmedel
• planera och utföra projektarbete parallellt med studenters utvecklingsarbete på annat lärosäte
• samverka med utvecklingsgrupp för livsmedel – integrerad produkt och förpackningsutveckling
• redovisa, både muntligt och skriftligt, lämpligaste förpackningslösning utifrån utdelat praktikfall

Kursinnehåll

Kursen utgörs av introducerande föreläsningar men består i huvudsak av projektarbete med handledning. I projektet skall studenterna utvärdera och föreslå ett förpackningssystem för en livsmedelsprodukt som parallellt utvecklas av studentteam på AgroParisTech i Frankrike och ta fram en förpackningsprototyp.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination kommer baseras på arbete i grupp.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Annika Olsson, annika.olsson@plog.lth.se
Hemsida: http://www.plog.lth.se