Kursplan för

Förpackningsteknik och utveckling
Packaging Technology and Development

MTTN40, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsprodukt- och förpackningsutveckling.
Obligatorisk för: MFIPDES2
Valfri för: B4, I4, I4-lp, I4-mf, K4, M4-lp, M4-pu, MD4
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande förståelse för förpackningsutveckling och innovation, och förpackningssystem och dess betydelse i samhället.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• utvärdera, och förklara förpackningssystemet för konsumentförpackningar utifrån produktkrav, marknadskrav, konsumentkrav, produktsäkerhetsaspekter, lagkrav, trycktekniker och miljökrav

• beskriva utvecklingsprocessen för förpackningsutveckling

• beskriva de viktigaste förpackningsmaterialens egenskaper (plast, glas, fiber och metall)

• beskriva förpackningens funktion i olika delar av försörjningskedjan

• beskriva miljökraven för förpackningen vad gäller producentkrav, brukarkrav samt returhantering

• beskriva förpackningens roll i hållbar utveckling

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• identifiera produktkrav, marknadskrav och miljökrav som gäller förpackningssystemet

• föreslå och utvärdera olika förpackningsmaterial vid design av förpackningar

• analysera ett förpackningssystem utifrån hantering, marknadsföring och miljöaspekter

• bedöma och rangordna olika förpackningslösningar utifrån hantering, marknadsföring och miljöaspekter

• redovisa, både muntligt och skriftligt, lämpligaste förpackningslösning utifrån utdelat praktikfall

• utveckla och tillverka en förpackningsprototyp

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar och studiebesök med föreläsare från institutionen och från industrin. Föreläsningarna behandlar utveckling av förpackningssystem för olika applikationer, men också olika förpackningsmaterial, trycktekniker, marknadsaspekter och miljöaspekter på förpackningar. Större delen av kursen utgörs av projektarbete, där studenterna skall utvärdera och föreslå ett förpackningssystem för en konsumentprodukt, och ta fram en förpackningsprototyp.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MTTF20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Annika Olsson, annika.olsson@plog.lth.se
Hemsida: http://www.plog.lth.se