Kursplan för

Industriell anläggningsteknik
Factory Planning and Engineering

MTTF05, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Valfri för: I4, M4-lp
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge kunskap om nödvändigheten och möjligheten av att planera och bygga industrilokaler och anläggningar med inbyggd hög flexibilitet och rationella flöden, viss färdighet att lösa anläggningstekniska problem samt utveckla förståelse för de tekniska, ekonomiska, miljömässiga, arbetsmiljömässiga och juridiska frågor och risker som uppstår i samband med nyproduktion och förnyelse av befintliga produktionsanläggningar

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Detta innebär t ex att:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Industriplanläggning. Strategisk planering av lokaler. Lokalisering av industriföretag. Utformning av arbetsplatser och industrianläggningar. Systematisk lokalplanläggning. Layoutprinciper. Industribyggnadsutformning. Byggnadsteknik och materialval för industrilokaler. Planering och genomförande av industriprojekt. Byggprocessens aktörer. Upphandling. Myndigheter och lagstiftning. En obligatorisk tillämpningsövning genomförs som grupparbete. Övningen avser att lösa olika typer av anläggningstekniska och lokalplaneringstekniska problem. Studiebesök kan förekomma.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkänt projektarbete. Slutbetyget består till lika delar av tentamensresultatet och poängen på projektarbetet (viktade 50/50).

Delmoment
Kod: 0107. Benämning: Industriell anläggningsteknik.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Tentamen omfattar cirka 15 frågor. Max är 60 poäng med godkänd vid 30 poäng. Tentamen bygger på kompendiet ”Industriell Anläggningsteknik”, eventuellt utdelat material och föreläsningarna. På tentamen får kompendiet och eventuellt utdelat material användas. Slutbetyget i kursen består till lika delar av tentamensresultatet och poängen på projektarbetet. Maximal poäng är 120 med godkänd vid 60 poäng. Både tentamen och projektarbetet måste vara minst godkända för att ett slutbetyg skall sättas. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar
Kod: 0207. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektarbetet bedöms och poängsätts med max 60 poäng och 30 poäng krävs för godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: En obligatorisk tillämpningsövning genomförs som grupparbete. Övningen avser att lösa olika typer av anläggningstekniska och lokalplaneringstekniska problem.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MTT051

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Civilingenjör Lennart Perborg, lep@cowi.se
Hemsida: http://www.tlog.lth.se
Övrig information: Deltagande vid första undervisningstillfället är obligatoriskt. Uteblivande från detta tillfälle kommer att medföra uteslutning från kursen.