Kursplan för

Digitala fabriker
Digital Plants

MMKN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper i arbetsmetodik, modellering, simulering och analys av industriella produktionssystem samt hur informationsflödet i den digitala representationen hanteras i sådana system avseende produktrealisering. Kursen syftar till att ge såväl teori som förståelse för hur programvaruverktyg kan användas för att på ett ingenjörsmässigt sätt utforma lösningar på problem som leder fram till effektiva industriella produktionssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen bedrivs i projektform och fokuserar principiellt på tre problemområden: (1) Modellering av produktionssystem, (2) simuleringsverktyg för digitala fabriker och (3) informationshantering i digitala fabriker för produkter och resurser.

Inom problemområdena kommer som regel följande delar att studeras: egenskaper och funktionssätt med speciell tonvikt på industriell användning, programmering och metoder för kalibrering och simulering, modellering och analys av robotstrukturer, robotens användning i industrin med anpassningar och integrering till processer, gripdon och verktyg, säkerhet och periferiutrustning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Varje student redovisar sina resultat från projektarbeten i kursen i form av slutrapport samt modeller eller simulering i anslutning till respektive projektarbete. Dessa utförs som regel enskilt eller i grupper om två studenter i varje grupp. Resultatet från slutrapporten betygssätts baserat på ingående delmoment.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Giorgos Nikoleris, giorgos.nikoleris@mkon.lth.se
Hemsida: http://www.mkon.lth.se