Kursplan för

Projekt i volymmodellering
Project in Solid Modelling

MMKA05, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Valfri för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper i metoder för att framställa datorbaserade modeller i ett parametriskt CAD-system. Kursen syftar till att öka förståelsen i hela processen från skapandet av en datorbaserad modell till dess fysiska realisering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Undervisningen består av föreläsningar, deltagarundervisning, övningar och studiebesök. Den teoretiska delen förmedlar kunskaperna kring parametrisk volymmodellering och dess användning. Den praktiska delen syftar till att träna färdigheten i att använda ett parametriskt volymmodelleringssystem och består av handledda övningsuppgifter med successivt ökande komplexitet.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Datorbaserat prov i det CAD-system som används i kursen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Associate prof. Giorgos Nikoleris, giorgos.nikoleris@mkon.lth.se
Hemsida: http://www.mkon.lth.se