Kursplan för

Produktutveckling med snabb prototypframtagning
Product Development including Rapid Prototyping

MMKA01, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursen skall ge kursdeltagen verktyg som underlättar kommunikationen och samarbetet med olika kategorier av medlemmar i ett produktutvecklingsteam, t ex maskiningenjörer, elektroingenjörer, marknadsspecialister, produktionsexperter etc. Kursen ger grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktutveckling och hur man med hjälp av avancerad teknik åstadkommer snabb prototypframtagning. Vidare skall kursen ge grundläggande kunskaper i form av procedurer, metoder och tekniker som utnyttjas i metodiskt/systematiskt utvecklingsarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

utifrån en given uppdragsbeskrivning kunna strukturera, planera och genomföra den del av produktutvecklingsarbetet som innefattas i processens koncept - eller principutvecklingsfas.

ha sådan insikt om existerande metoder och tekniker inom snabb prototypframtagning att kursdeltagaren självständigt ska kunna utnyttja dessa i utvecklingsprojekt av den typ som redovisats ovan

inför ett industriföretag muntligen och skriftligen, självständigt eller i grupp, kunna redovisa resultatet från ett utvecklingsprojekt - i form av resultat och process

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

för ett industriföretag, i form av ett grupparbetete, kunna genomföra den del av ett produktutvecklingsprojekt som avser dess koncept- / principutvecklingsfas

ha sådana insikter om metoder, tekniker och terminologi avseende ovan nämnda utvecklingsaktiviteter att kursdeltagaren kan kommunicera sina resultat från dessa i såväl tal som skrift

Kursinnehåll

Kursen omfattar primärt konceptutveckling inom ramen för produktutvecklingsprocessen. Inledningsvis föreläses teorin, varefter ett tillämpningsprojekt genomförs. Varje projektarbete redovisas i form av en rapport – gemensam för varje projektgrupp. Även snabb prototypframtagning kommer att föreläsas och tillämpas i kursen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: I kursen ingår ett obligatoriskt projektarbete och en obligatorisk prototypframtagningsuppgift. Projektarbetet utförs i projektgrupper om 3-5 studenter per grupp. Projektarbetet redovisas i form av en rapport, gemensam för hela gruppen. Projektarbetet bedöms i skalan TH och alla i projektgruppen (3-5 studenter) får samma betyg, vilket blir betyget i kursen. Prototypframtagningsuppgiften utförs individuellt och bedöms i skalan UG. Uppgiften måste vara godkänd för att erhålla slutbetyg i kursen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Associate prof. Giorgos Nikoleris, giorgos.nikoleris@mkon.lth.se
Kursansvarig: Universitetsadjunkt Per-Erik Andersson, per-erik.andersson@mkon.lth.se
Hemsida: http://www.mkon.lth.se