Kursplan för

Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs
Project in Managerial Economics, Advanced Course

MIOF05, 2 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: I2
Valfri för: E4, E4-pe, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Projektkursen skall utveckla en helhetssyn på företagandet. Studenten skall tillämpa företagsekonomiska beslutsmodeller i verklighetsnära företagssituationer och förstå hur en rad strategiska och ekonomiska samband är kopplade till varandra i praktiken. Studenten skall även utveckla en insikt, respekt och förståelse för att samarbete mellan marknads-, produktutvecklings- och produktionsavdelningar är nödvändigt för att utveckla hållbara och framgångsrika företag på såväl kort som lång sikt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Affärsidé och strategisk planering. Ekonomisk planering, löpande redovisning, årsbokslut och nyckeltalsanalys. Produkt- och investeringskalkyler samt känslighetsanalyser. Rörelsekapitalsbehovsberäkning och finansiell planering. Produktutvecklingsprinciper, produktionsteknik och produktionssystem. Material- och produktionsplanering. Marknadsetablering och marknadsföring.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänd projektuppgift krävs närvaro vid två laborationstillfällen, samt att två förberedelseuppgifter är godkända. Förberedelseuppgifterna (två) redovisas skriftligen och muntligen i samband med laborationerna.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Peter Berling, Peter.Berling@iml.lth.se
Studierektor: Ingela Elofsson, Ingela.Elofsson@iml.lth.se
Hemsida: http://www.pm.lth.se
Övrig information: Då projektkursen läses parallellt och är integrerad med MIO040 Industriell ekonomi, FK krävs att teknologen är kursregistrerad på MIO040 aktuell läsperiod då projektkursen ges.