Kursplan för

Automation för komplexa system
Automation for Complex Systems

MIE090, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4, E4, E4-pe, E4-ra, F4, I4, I4-pr, M4-pr
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att skapa förståelse för problemställningar som uppstår i stora och komplexa industriella automationssystem. Kursen syftar även till att ge grundläggande kunskap om de verktyg och metoder som används för att realisera, analysera och utvärdera stora industriella automationssystem. Många av dagens industriella system innehåller ett mycket stort antal mätpunkter, regulatorer och ställdon. En stor processindustri kan ha mer än 200 000 mätpunkter. Detta kräver stora datorsystem som kan hantera stora informationsmängder. Hur kan man på ett systematiskt sätt kondensera informationen från ett stort antal delprocesser? Kursen beskriver detta och analyserar hur man kan strukturera dessa stora system. Kursen syftar alltså primärt till att koordinera många delsystem så att den ”industriella orkestern” kan dirigeras rätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

enskilt kunna

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

enskilt kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

enskilt kunna

Kursinnehåll

Komplexa system: Definition av begreppet komplexitet. Hur komplexitet uppträder i industriella system. En fördjupad beskrivning av komplexa system: processindustrin, kraftsystem, diskret tillverkningsindustri.

Beskrivning av stora system: Kontinuerliga processer. Diskreta produktionssystem och simulatorer.

Modellering av komplexa system: Representation av dynamik i stora system. Styva dynamiska system och glesa matriser. Differentialalgebraiska ekvationer. Modellbibliotek i simulatorer. Modelleringsverktyg och modelleringsspråk.

Processövervakning: Multivariabla metoder, estimering och regression.

Strukturer för industriella styrsystem: IEC 61131-3 standarden. Spegling av strukturer i verktyg för styrsystem. Informationsstrukturer och processdatabaser.

Hemuppgift: Simuleringsarbete om styva dynamiska system respektive processövervakning. Dessa redovisas i två rapporter.

Laborationsprojekt: Användning av ett kommersiellt system enligt IEC61131-3 standarden för strukturering och programmering för att lösa ett större styrproblem till en laborationsprocess. Primärt lärandemål för projektet är syntes av tidigare förvärvad kunskap (50%) kombinerat med teknisk fördjupning (20%), problemanalys (20%) och projektmetodik (10%).

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg fordras godkända simuleringsövningar (två skriftliga rapporter) och genomfört laborationsprojekt (praktisk demonstration, rapport).

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Automation för komplexa system.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0208. Benämning: Laborationsprojekt.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0308. Benämning: Inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MIE080 Automation.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Associate Professor Gunnar Lindstedt, gunnar.lindstedt@iea.lth.se
Hemsida: http://www.iea.lth.se/aks/