Kursplan för

Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning
Management, Work Organisation and Project Management

MAMN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, I4, I4-ai, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen avser att ge tillräckliga kunskaper och insikter i att framgångsrikt hantera de förutsättningar, krav och befogenheter som ställs på ledning och medarbetare i olika former av industriella arbetsorganisationer och projekt. Dessutom avser kursen att ge färdigheter i att motivera och tillämpa olika metoder och verktyg för planering, analys, kommunikation, ledning och utveckling av arbetsorganisationer och projekt. Kursen avser även att ge insikter i mänskliga förutsättningar hos ledning och medarbetare såsom drivkrafter, värderingar och attityder, vilket påverkar samspelet mellan deltagarna. Speciell vikt läggs vid forsknings- och utvecklingsprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Definiera och ändamålsenligt diskutera kursens grundläggande begrepp och dess samband relaterat till ledning, projektledning och arbetsorganisation.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten skriftligt och muntligt kunna värdera olika moment utifrån olika perspektiv på ämnet och ge och ta konstruktiv kritik. Detta innebär att studenten ska utvärdera och förhålla sig till ämnet genom att individuellt samt i samverkan med kursdeltagare reflektera över litteratur, visuella presentationsformer, projektarbeten samt pedagogiska moment inom kursen.

Kursinnehåll

I kursen presenteras teorier, metoder och tekniker som övergripande behandlar ledning och samarbete, samt mer specifika metoder beroende på situation. De olika kursmomenten kombineras på ett sätt som stödjer erfarenhetsbaserat lärande genom reflektion och konkreta kopplingar till aktiviteter, tidigare erfarenheter och framtida möjligheter.

Centrala begrepp och moment i kursen:
Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Historik och utvecklingstrender inom arbetsorganisation. Arbetsutformningens beteendevetenskapliga grunder. Gruppteori, konflikthantering, ledarskap och medarbetarskap. Ledning och samverkan i projekt. Olika former av arbetsorganisation och nya produktionskoncept. Personaladministration - moraliskt och juridiskt ansvar som chef och anställd. Visualiseringsmetoder, analysredskap, projektverktyg och mötestekniker. Forsknings- och utvecklingsprojekt. Utvecklingsprocesser, förbättringsarbete, kompetensutveckling och innovationsförmåga.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Dugga, fördjupningsuppgift i form av skriftlig artikel och poster, inlämningsuppgifter, muntlig redovisning och skriftlig tentamen.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Arbetsorganisation och ledarskap.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0213. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MAMF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Per Odenrick, professor, per.odenrick@design.lth.se
Kursansvarig: Tekn dr Mikael Blomé, Mikael.Blome@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se