Kursplan för

Interaktionsdesign, grundkurs
Interaction Design, Basic Course

MAMA15, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenten skall få en introduktion till det tvärvetenskapliga området interaktionsdesign, med fokus på den användbarhetsorienterade designprocessen. Studenterna skall genom en blandning av teori och praktiska moment nå insikter i hur man utformar användbara interaktiva produkter och tjänster.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens struktur bygger på den användbarhetsorienterade designprocessen, där föreläsningar, övningar/laborationer, uppgifter och projekt samverkar för att skapa en helhetsbild. Teorier och riktlinjer från human factors och kognitionsforskning presenteras och utgör en utgångspunkt för de övriga kursmomenten. Vidare behandlas teorier, metoder och tekniker för den övergripande designprocessen och den mer specifika utformningen av interaktiva produkter och tjänster.

Centrala begrepp och moment i kursen:

Användbarhet, Kognitiva färdigheter, Human factors, Designprocessen, Användarstudier, Användbarhetsmål, Konceptuell design, Interaktionstekniker, Grafisk design, Användbarhetsutvärdering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, individuell inlämningsuppgift och godkänt projektarbete. För slutbetyg sammanräknas resultaten från tentamen och projektarbete.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete
Kod: 0211. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAM061, MAMA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johanna Persson, johanna.persson@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se/utbildning
Övrig information: Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, individuell inlämningsuppgift, workshop, projektpresentationer, skriftlig projektrapport.