Kursplan för

Människa, teknik, organisation och hantering av risker
People, Technology, Organization and Risk Management

MAM090, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: RH4-rh
Valfri för: BI3, C4, C4-da
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en kunskapsbas om hur människa, teknik och organisation och samspelet mellan dessa (MTO-perspektiv) kan påverka riskbilden i en verksamhet t ex risken för att en stor olycka kan inträffa. Vidare är syftet att stärka studentens förmåga, enskilt och i grupp, att systematiskt identifiera och analysera en organisations riskhantering och föreslå åtgärder för ökad säkerhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursstarten introduceras studenten i den pedagogik som används under kursen. Kursen lägger stor vikt vid studenternas förståelse av den egna kunskapsutvecklingen. Kursen består av föreläsningar, reflektionsuppgifter samt ett projektarbete i grupp. I projektarbetet görs studiebesök för att ge praktisk förankring av kursinnehållet i verklig företagsmiljö. Utifrån ett första studiebesök skall kursdeltagarna ta fram egna problemformuleringar, ta ansvar för att relevant data/information samlas in vid senare studiebesök och att kursens begrepp, teorier och modeller tillämpas i den efterföljande analysen av företagets/organisationens säkerhetsarbete utifrån den ställda problemformuleringen. Arbetet skall sammanställas i en rapport och presenteras vid ett seminarium. Till stöd för projektarbetet finns handledarmöten.

I föreläsningarna tas följande upp:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig enskild tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Forskarassistent Åsa Ek, asa.ek@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se
Övrig information: Obligatoriska moment: Introduktionsföreläsning. Studiebesök. Projektarbete med presentation. Projekthandledningar. Reflektionsuppgifter.