Kursplan för

Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs
Chemical Reaction Engineering, Advanced Course

KTE061, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4, K4-p, Pi4, W4-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge de studerande en fördjupad insikt i de fenomen som styr utformandet av kemiska processer och kemiska reaktorer, och en färdighet att med hjälp av matematiska modeller analysera kemiska reaktorer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på reaktoranalys och kopplingen mellan masstransport och kinetik. Analysen baseras på matematiska modeller som löses med numeriska metoder.

Moment som tas upp i kursen är:

Tankreaktorn (instationära förlopp, kopplade material och värmebalanser)

Tubreaktorn (adiabatisk och icke-isoterm drift, dispersion, optimering av temperaturprofiler)

Icke ideala reaktorer (uppehållstidsfördelningar, enkla reaktormodeller, flödesprofiler)

Heterogen katalys (yttre och inre masstransport, skattning av överföringskoefficienter)

Gas-vätske processer (absorption, filmteori, förstärkningsfaktor)

Modellkalibrering (linjär och olinjär parameterskattning)

Numeriska metoder (olinjära stationära och instationära förlopp, distribuerade system, olinjär optimering)

Teori och industriell relevans presenteras i föreläsningar, medan träning i problemuppställning och problemlösning sker dels i övningar och dels genom lösande av något större simuleringsuppgifter. Simuleringsuppgifterna genomförs i grupper om två. Samtliga uppgifter redovisas skriftligt, och en simuleringsuppgift per grupp skall dessutom redovisas muntligt.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig hemtentamen. Inlämningsuppgifter.

Delmoment
Kod: 0107. Benämning: Kemisk reaktionsteknik.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0207. Benämning: Simuleringsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KET045, KTE023, BLT010 eller KTE170.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: KTE060

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Gunnar Lidén, Gunnar.Liden@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kte061/