Kursplan för

Tillämpad vattenkemi
Applied Aquatic Chemistry

KOOF01, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: W2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge nödvändig kunskap om vattenkemiska processer och de modeller som finns för att ge en förståelse för samspelet mellan människa och miljö. Kursen syftar också till att ge förmåga att värdera miljöfrågeställningar från ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i arbetsliv och samhällsdebatt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar kommer kemiska och fysikaliska processer inom ekosystemen vatten och luft att belysas och förklaras. Centrala kemiska processer såsom syra/bas-reaktioner, gas/vätske-reaktioner, buffertsystem, titreringsstrategier, fast fas/vätske-reaktioner, redoxprocesser samt redoxbuffring. En beräkningsteknisk metodik för komplexa vattenkemiska system utvecklas under kursens gång. Stor vikt läggs vid studentens förmåga att självständigt tolka vattenkemiska processer, system och beräkningar. Ett centralt element är att studenterna stödjer varandras inlärning genom ett aktivt och reflekterande arbetssätt i grupp. Laborationerna är obligatoriska och syftar till att ge en personlig upplevelse av de kemiska processer som hanteras teoretiskt, samt insikt i hur kemiska analyser hanteras i arbetslivet.

Arbete med problemlösning spelar således en stor roll vid inlärning av kursen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination för vattenkemidelen i form av arbetsbok med beräkningar och kommentarer. Godkända laborationer och projekt.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Laborationskurs.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och projekt. Delmomentet omfattar: Omfattar laborationer i vattenkemi samt laborationer och projektarbete i atmosfärskemi
Kod: 0209. Benämning: Vattenkemi.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination i form av arbetsbok med beräkningar och kommentarer. Godkända laborationer och projekt. Slutbetyg viktas mellan kursdelarna. Delmomentet omfattar: Kontinuerlig examination i form av arbetsbok med beräkningar och kommentarer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOOA01 Inledande kemi och FAFA20 Energi och miljöfysik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOO090

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Per Warfvinge, per.warfvinge@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.polymat.lth.se
Övrig information: Närvaro vid första undervisningstillfället är obligatorisk.