Kursplan för

Allmän och oorganisk kemi
General and Inorganic Chemistry

KOKA01, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: N1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar inom bl a nanoteknik belyses och förklaras fundamentala kemiska processer.

Kursen behandlar följande moment:

Praktisk problemlösning inom ovanstående områden spelar en stor roll för att uppnå lärandemålen. Kurslitteraturen ger de studerande färdighet i naturvetenskaplig och kemisk vokabulär och fackterminologi på engelska.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Tentamensresultat ger slutbetyg.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TEK285

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Ola Wendt, ola.wendt@organic.lu.se
Hemsida: http://www.kilu.lu.se/utbildning/kurser/koka01
Övrig information: Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med TEK285.