Kursplan för

Läkemedelskemi
Medicinal Chemistry

KOK085, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: B4-l, K4-l
Valfri för: N4-nbm
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och bred förståelse för läkemedelskemi och farmakologiska principer ur det molekylärt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen behandlar inledningsvis allmänna farmakologiska principer, läkemedelsutveckling och tar upp olika preparatgrupper, deras verkan, användningsområde samt kemiska struktur, men diskuterar även enskilda preparat. Fortsättningen av kursen behandlar viktiga moment inom läkemedelskemin, autonoma nervsystemets läkemedel, hormoner och deras användning som läkemedel, hjärtats läkemedel, läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen, bedövnings- och narkosmedel, smärtstillande medel, sömn- och lugnande medel, antibiotika, toxikologi samt cytostatika.

Samband mellan kemisk struktur och farmakologisk effekt diskuteras.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig examination.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOK012 Organisk kemi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 5 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Ulf Nilsson, ulf.nilsson@organic.lu.se
Hemsida: http://www.organic.lu.se/Education/Kemiteknik&Bioteknik/MedChem/MedChem.html