Kursplan för

Metabolic engineering
Metabolic engineering

KMB040, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Alternativobligatorisk för: MBIO1
Valfri för: B4-mb, B4-pt
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att utifrån tidigare kunskaper i framförallt genteknik, matematik och mikrobiologi introducera studenterna i metabol teknologi samt diskutera metabola verktyg och strategier. Studenterna skall ges insikt hur teknologin kan nyttjas inom området white biotechnology.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· Förstå de grundläggande verktyg som används inom metabol teknologi inklusive massbalanser, metabola flödesmodeller och metabol kontrollanalys.

· Förstå hur dessa verktyg används för att analysera metabolt (genetiskt) förändrade mikroorganismer.

· Erhålla fördjupade kunskaper om metabola cellflöden, metabol reglering samt hur metabolismen kan förbättras inom bioprocessområdet med hjälp av metabol teknologi.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna göra bedömningar av andra studenters prestationer med hänsyn till för området relevant vetenskaplig fakta

kunna argumentera utifrån vetenskapliga bevis

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig examination, poängbedömd laborationsrapport och poängbedömd muntlig litteraturpresentation.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen
Kursen kan ställas in: Om färre än 8 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Marie Gorwa-Grauslund, Marie-Francoise.Gorwa-Grauslund@tmb.lth.se
Hemsida: http://www.tmb.lth.se