Kursplan för

Kvalitet och produktsäkerhet
Quality and Product Safety

KMB031, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4-l, B4-mb, B4-lm, K4-l, MBIO2, MLIV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att introducera studenterna i kvalitetssäkringsverktyg, HACCP, cGMP, hygienisk processdesign, ISO 9000 samt ISO 14000.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig examination, muntlig och skriftliga rapport.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen
Kursen kan ställas in: Om färre än 8 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dr Jenny Schelin, Jenny.Schelin@tmb.lth.se
Hemsida: http://www.tmb.lth.se