Kursplan för

Projekt i livsmedel eller läkemedelsteknologi
Integrated Project on Food or Pharamaceutical Technology

KLGN05, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MLIV2
Valfri för: B5-l, B5-lm, K5-l
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Fördjupa kunskaper i livsmedelsteknik och livsmedelsteknologi eller läkemedelsteknologi genom att genomföra ett tekniskt utvecklingsprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· kunna förklara och tillämpa sambanden mellan grundläggande teknologisk och teknisk teori och de frågeställningar som uppkommer i det valda utvecklingsprojektet

· Ha förmåga att kunna individuellt utföra uppgifter i projektet samt kunna sammarbeta i en internationell miljö

· kunna avrapportera resultat och slutsatser enligt den standard som finns i industrin

· utifrån universitetets biblioteksresurser och öppna elektroniska källor värdera och bearbeta för projektet relevant information

· Kunna reflektera kring den egna rollen i en projektgrupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kunna arbeta i linje med etablerad vetenskaplig och industriell standard samt ha en förståelse för eventuella etiska krav som ställs på projektet

Ha förmåga att kunna göra relevanta bedömningar rörande projektrisker så väl ekonomiska som miljömässiga

Kursinnehåll

Projektet utgörs av en produktutvecklingsprocess av en produkt och skall genomföras ur ett kommersiellt konsumentperspektiv. Arbetet genomförs i stegen innovationsprocess-planering-litteratursökning-laborativt arbete-utvärdering-rapportering-rekommendationer inför kommersialisering och industrialisering.

Viktiga koncept framför allt rörande projektledning understöds via föreläsningar och seminarium

Undervisningsformen är föreläsningar, seminarier med skriftliga rapporter laborationer, studiebesök, och egen reflektion

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För betyg godkänd fordras godkänt deltagande i alla aspekter av projektkursen och godkänd muntlig tentamen.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Projekt i livsmedel eller läkemedelsteknologi.
Antal högskolepoäng: 13. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd rapport. Godkänd muntlig presentation. Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Praktiskt projektarbete
Kod: 0211. Benämning: Projektmetodik.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagit i obligatoriska moment Inlämnad reflektion. Delmomentet omfattar: Teoretisk bakgrund för projektarbete
Kod: 0311. Benämning: Entrepenörskap.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagit i obligatoriska moment. Delmomentet omfattar: Teori kring entreprenörskap

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: KLG060, KLG080 eller KLG027.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KLG031, KLT031

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Docent Marie Wahlgren, Marie.Wahlgren@food.lth.se
Kursansvarig: Federico Goméz, Federico.Gomez@food.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se