Kursplan för

Yt- och kolloidkemi
Surface and Colloid Chemistry

KFKN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4-l, B4-lm, K4-m, K4-l, MLIV1, N4-m
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge en beskrivning av tekniska ytkemiska och kolloidala fenomen på en molekylär nivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Yt- och kolloidkemi är ett kunskapsområde med många tillämpningar inom biotekniken och kemiteknikens olika områden. Till exempel är nästan all livsmedel, talrika läkemedel, biologiska system, bakteriesuspensioner, många polymera material, alla keramiska material, alla flerfasprocesser och flertalet kemisk tekniska konsumentprodukter, emulsioner eller på annat sätt kolloidala.

Vi utgår i kursen från ytaktiva ämnen. Både syntetiska och biomolekylära system behandlas. Tensiders olika faser (micellära, flytande kristallina, mikroemulsioner) och aggregat som vesiklar och biologiska membraners uppbyggnad studeras.

Ett centralt koncept är interpartikulära växelverkningar i förhållande till kolloidala systems stabilitet. Ytaktivitetens roll för att styra växelverkan genom adsorption eller icke adsorption diskuteras i samband med olika tekniska tillämpningar hos emulsioner/mikroemulsioner, dispersioner och skum. Ytaktivitetens roll för tekniska operationer såsom vätning, filtrering, avvattning och sintring diskuteras. En generellt viktig aspekt är hur dispersa systems materialegenskaper påverkas av kolloidala interaktioner och fenomen.

Övningsdelen av kursen behandlar kvantitativa aspekter på teorin och ytkemisk problemlösning. Laborationsdelen belyser hur olika yt- och kolloidkemiska system kan vara uppbyggda och hur de kan fungera. Laborationerna redovisas skriftligen. Projektarbetet består av att analysera ytkemiska aspekter på en konsumtionsprodukt eller en industriell process. Det kan syfta på tillverkning, formulering eller användningstekniska egenskaper. Projektarbetena kan utföras i överensstämmelse med teknologernas individuella linjeval. Projektet skall redovisas muntligt och skriftligt.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Obligatoriska laborationer (2), obligatoriska inlämningsuppgifter (2) och obligatorisk seminarieuppgift med muntlig och skriftlig redovisning. Aktivt deltagande i seminariepresentationerna är obligatoriskt. Skriftlig tentamen. För betyg godkänd fordras godkänd tentamen samt godkända rapporter från obligatoriska moment. Student som ej kunnat fullgöra enskilt obligatoriskt moment kan få detta utbytt mot extra inlämningsuppgift eller seminarieuppgift som tränar motsvarande aspekt.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Studenten förutsätts ha grundläggande kunskaper i allmän och fysikalisk kemi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KFK025

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lars Nilsson, Lars.Nilsson@food.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se
Övrig information: Undervisningsform: föreläsningar, övningar, laborationer, skriftliga rapporter, seminarier med muntliga presentationer och opposition.